Zde najdete plné znění prohlášení, které je automaticky připojováno ke každému emailu odesílanému ze společnosti MOJEHYPOCENTRUM s.r.o.
a informace o zpracování osobních údajů.

Zprostředkovatelská činnost v oblasti úvěrových a hypotečního produktů.

Jsme poskytovatelem doporučení dle zákona 257/2016 Sb.a dle zákona o spotřebitelském úvěru 
jsme vázaným zástupcem registrovaným pod společností BROKER TRUST a.s.
Informace o zpracování osobních údajů našich zákazníků naleznete níže.
Jsme správcem a zpracovatelem osobních údajů
dle nařízení EU 2016/679 GDPR a zákona 101/2000 Sb.

Přečíst plné znění prohlášení zde

Odpovědnost
a ochrana osobních údajů.


Není-li výslovně uvedeno jinak, tento e-mail ani žádný z připojených souborů není nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, veřejnou nabídkou ani jakýmkoliv jiným právním jednáním MOJEHYPOCENTRUM s.r.o. , a to bez ohledu na jejich obsah či označení; pokud kterákoliv část tohoto e-mailu nebo kterýkoliv z připojených souborů vykazuje obsahové náležitosti některého z uvedených nebo jakéhokoliv jiného právního jednání MOJEHYPOCENTRUM s.r.o. , jedná se výhradně o právně nezávazné informativní sdělení či dokument, i pokud tak není zvlášť označen.

Tento e-mail a všechny připojené soubory obsahují důvěrné informace, které mohou být chráněny zákonem. Je určen pouze uvedenému příjemci a dalším osobám, které jsou jmenovitě uvedeny jako příjemci. Jestliže nejste oprávněný příjemce, pak jakákoliv forma archivace, zveřejnění, reprodukce, kopírování, distribuce nebo šíření je přísně zakázána. Pokud jste obdržel tento e-mail omylem, oznamte to, prosím, neprodleně jeho odesilateli a pak jej vymažte. MOJEHYPOCENTRUM s.r.o. neručí za bezchybný a úplný přenos zasílaných informaci, ani za zpoždění nebo přerušení přenosu a ani za škody způsobené použitím nebo důvěrou v tyto informace.

This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are not the intended recipient you are not authorised to read, print, save, process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments and any copies. Any use, distribution, reproduction or disclosure by any person other than the intended recipient is strictly prohibited and the person responsible may incur penalties. Thank you!

zpět domů

Informace o zpracování osobních údajů pro zákazníky.

"DATA PROTECTION OFFICER"
POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679 (GDPR)
Jakub HORÁK, info@mojehypocentrum.cz / +420 776 256 518


Vážení klienti, naše společnost je správcem a zpracovatelem osobních údajů. Informujeme Vás touto cestou o zásadách a principech, podle kterých nakládáme s Vašimi osobními údaji. Cílem je poskytnout Vám informace o tom, které z Vašich osobních údajů jsou společností zpracovávány, jak a z jakých zdrojů jsou získávány, k jakým účelům jsou využívány a konečně, kterým subjektům mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty. Obsahem poučení rovněž je, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích zpracovávaných společností a informace o způsobu jejich zabezpečení.

Mezi osobní údaje, které o Vaší osobě zpracováváme, náleží:
I. Adresní (kontaktní) a identifikační údaje – údaje k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci a umožňující kontakt s Vámi. Jedná se o jméno; příjmení; titul; rodné číslo, bylo-li přiděleno, v opačném případě datum narození; adresa trvalého pobytu; číslo občanského průkazu, příp. cestovního pasu nebo jiného obdobného dokumentu, informace, kdo průkaz vydal, datum platnosti dokladu; místo narození; státní příslušnost; u klienta – fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo a IČ, bylo-li přiděleno; dále kontaktní adresa; číslo telefonu – mobil; e-mailová adresa a jiné obdobné informace.
II. Popisné údaje – údaje, které jsou nezbytné k naplnění zákonného požadavku obezřetného postupu při poskytování finančních služeb. Rozsah a povaha uvedených osobních údajů závisí na povaze konkrétní finanční služby, která Vám má být poskytnuta; jedná se zejména o informace o zaměstnání, o dosaženém vzdělání, údaje o majetku, příjmech a výdajích, o rodinných poměrech, informace o statusu politicky exponované osoby a případně jiné obdobné informace.
III. Údaje o jiné osobě – a) K osobním údajům klientů jsou přiřazovány údaje týkající se smluvního vztahu. b) K osobním údajům klientů mohou být přiřazovány adresní a identifikační údaje jiných osob, které se účastní poskytování finančních služeb, např. jiné fyzické osoby zastupující klienta na základě zákona či plné moci. c) S ohledem na existenci vztahu mezi Vámi, naším klientem, a poradcem (osobou zprostředkovávající prodej produktu nebo pověřenou péčí o Vás), kdy je ve Vašem zájmu i zájmu společnosti trvání takového vztahu, který umožňuje klientovi kontaktovat poradce i z vlastního rozhodnutí, jsou Vám sdělovány a k Vašim údajům přiřazovány též identifikační a kontaktní údaje poradce, včetně údajů nutných ke splnění zákonné informační povinnosti podle zákona 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru a zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí.

Souhlas a rozsah souhlasu se zpracováním osobních údajů:
I. S výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje Váš souhlas, zpracovává společnost osobní údaje výhradně s takovým souhlasem. Z povahy našeho (i potenciálního) vztahu s Vámi vyplývá, že nejste povinen poskytnout naší společnosti jakékoliv údaje o své osobě, jste oprávněn odmítnout poskytnutí těchto údajů a poskytujete-li jakékoliv osobní údaje, činíte tak zcela dobrovolně. Neposkytnutí osobních údajů ve stanoveném rozsahu však zpravidla brání uzavření smluvního vztahu.
II. Neposkytnutí osobních údajů nebo souhlasu s jejich zpracováním v požadovaném, nezbytně nutném rozsahu, může znamenat překážku v uzavření smluvního vztahu nebo jeho odmítnutí ze strany naší společnosti. Pokud se tak stane až v době trvání takového smluvního vztahu (včetně případů částečného odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů), naše společnost Vám nebude moci poskytnout jinak dohodnutá plnění, nebo může taková plnění odmítnout.
III. Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli písemně odvolat na adrese sídla naší společnosti jako správce a zpracovatele osobních údajů, a to v celém rozsahu, nebo jen částečně v závislosti na povaze souhlasu nebo povaze osobních údajů.
IV. Při odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (popř. odvolání jeho části), nebo po uplynutí doby oprávněného zpracování Vašich osobních údajů, bude zpracování Vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu ukončeno nebo omezeno; toto neplatí, pokud správce / zpracovatel osobních údajů bude oprávněn či povinen v něm pokračovat z jiného titulu.
V. Bez ohledu na ustanovení odstavce 2 není dána povinnost poskytnout správci / zpracovateli osobní údaje:
a. Osobní údaje v rozsahu elektronická adresa a telefonní číslo (s výjimkou produktů nebo služeb, u kterých z povahy jejich konstrukce nutnost jejich poskytnutí plyne).
b. Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb.
c. Souhlas se zasíláním tzv. obchodních sdělení; jejich poskytnutím však můžete získat některé výhody (např. výhodné nabídky v rámci produktových kampaní).

Popis způsobu zpracování Vašich osobních údajů:
I. Vaše osobní údaje budou zpracovány ručně i automatizovaně v rozsahu, v jakém byly (resp. budou) poskytnuty, v jakém při trvání smluvního vztahu vznikají nebo v jakém je správce / zpracovatel osobních údajů oprávněn (event. povinen) tyto sám zjišťovat.
II. Vaše osobní údaje budou zpracovány prostřednictvím zaměstnanců správce / zpracovatele osobních údajů a dále třetích osob (zejména zpracovatelů) na základě smlouvy o zpracování osobních údajů nebo obdobně za podmínek  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679 (GDPR), o ochraně osobních údajů, např. Ministerstvem financí ČR, Českou národní bankou či poradci činnými pro společnost.

Účely, ke kterým Vaše osobní údaje zpracováváme, nebo můžeme zpracovávat:
I Pro poskytování finančních služeb je (při zachování důvěrnosti a zajištění bezpečnosti dat) nezbytné, aby společnost měla možnost zpracovávat osobní údaje klientů, a to v souladu s právními předpisy upravujícími zprostředkování pojištění, poskytování investičních služeb, zprostředkování úvěrů, atd. Společnost může dále zpracovávat osobní údaje klientů pro další navazující činnosti.
II. Zpracování osobních údajů může být vykonáváno zejména pro:
a) Účely poskytování finančních služeb; dodržení povinnosti obezřetného postupu ze strany společnosti při poskytování finančních služeb klientům.
b) Účely plnění zákonných povinností společnosti jako např. investičního zprostředkovatele, pojišťovacího agenta, vyplývající ze zvláštních předpisů, jedná se o předávání rodných čísel klientů jako povinných údajů Ministerstvu financí ČR k dalšímu zpracování; o poskytování součinnosti orgánům stanoveným zákonem, apod.
c) Účely vnitřní potřeby; zejména ochrana práv a právem chráněných zájmů společnosti, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů a optimalizaci poskytovaných služeb a produktů.
d) Obchodní a marketingové účely, zejména nabízení služeb vč. zasílání obchodních sdělení podle zvl. zákona, informování o nových produktech a službách a poskytování služeb zprostředkování produktů v našem portfoliu, mají-li klienti o takové služby zájem, resp. neprojeví-li svůj nesouhlas.

Zdroje, ze kterých jsou osobní údaje získávány:
I. Přímo od Vás – klientů při jednání o poskytnutí finanční služby a při jejich následné realizaci.
II. Z veřejně přístupných evidencí, rejstříků a seznamů (katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík apod.).
III. Od dalších subjektů, pokud tak stanoví zvláštní předpis, informování v rámci soudního řízení ve smyslu § 260, zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád) nebo s Vaším souhlasem např. z registru klientských informací provozovaných nebankovními subjekty (dále také jen „NRKI“), kupř. sdružením SOLUS se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30/1618, PSČ: 140 00.

Podoba uchování osobních údajů a způsob zajištění jejich ochrany:
I. Vaše osobní údaje jsou bezpečně uchovávány v elektronické a/nebo listinné podobě.
II. S informacemi týkajícími se osobních údajů o Vaší osobě je nakládáno v souladu se zákonnou úpravou jako s údaji chráněnými zákonem o ochraně osobních údajů.
III. V souladu s komplexní interní předpisovou základnou jsou osobní údaje pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Za účelem ochrany dat používáme bezpečnosti, organizačně technické zabezpečení , vč. technických, organizačních a personálních opatření. 
IV. Veškeré osoby, které přicházejí ze své pracovní pozice (nebo v rámci smluvně převzatých povinností) do kontaktu s Vašimi osobními údaji, jsou proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti. Doba uchování Vašich osobních údajů Vaše osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu, tj. vždy minimálně po dobu trvání tohoto závazkového vztahu, a dále po dobu, po kterou je správce / zpracovatel povinen ty které údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Subjekty, kterým můžeme Vaše osobní údaje poskytnout:
I. Bankám, se kterými společnost spolupracuje a jejichž produkty prostřednictvím smluvních společností zprostředkovává, prostřednictvím jejich zaměstnanců, nebo smluvních partnerů;
II. Pojišťovnám, se kterými společnost spolupracuje; jejich seznam lze najít v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedených ČNB na webu ČNB (www.cnb.cz).
III. Obchodníkům s cennými papíry, popř. jiným subjektům dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu a jejichž produkty nebo služby společnost zprostředkovává jako investiční zprostředkovatel.
IV. Orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení, orgánům dohledu, exekutorům, notářům, soudním komisařům atd.
V. Státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy.
VI. Dalším subjektům v rozsahu, který je nezbytný pro ochranu práv naší společnosti např. při uplatnění pojistného nároku soudům, soudním exekutorům, dražebníkům.
VII. Poradcům zastupující společnost na základě smlouvy o spolupráci, kteří pro naši společnost provádějí činnosti na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů.
VIII. Se souhlasem klienta nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

Právo na přístup k osobním údajům a informační povinnosti naší společnosti.
I. Právo na přístup ke svým osobním údajům – na základě písemné žádosti Vám budou jednou za kalendářní rok bezplatně (jinak kdykoli za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné k poskytnutí informace) poskytnuty informace o osobních údajích, které o Vaší osobě zpracováváme.
II. Právo – pokud se domníváte, že naše společnost nebo náš smluvní partner – správce / zpracovatel, provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžete:
a. Požádat správce / zpracovatele osobních údajů o vysvětlení
b. Požadovat, aby správce / zpracovatel osobních údajů odstranili takto vzniklý stav; správce / zpracovatel je povinen neprodleně odstranit takto vzniklý stav, je-li Vaše žádost shledána oprávněnou.
III. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s podnětem nebo stížností, pokud správce / zpracovatel  nevyhoví Vaší žádosti podle předchozích odstavců, můžete se na tento úřad obrátit i přímo.

Zpět Domů